Mateřská škola Beruška

Adresa: Stračenská 560, Štětí 41108

Tel.: 416 812 308 , E-mail:

Naše mateřská škola je odloučené pracoviště mateřské školy Štětí. Její kapacita je 65 dětí. V budově jsou čtyři třídy, dvě ložnice. Kuchyň máme společnou s mateřskou školou Poupě odkud se jídlo dováží, v naší mateřské škole je výdejna jídla. Dvě třídy jsou třídy běžného typu, jedna třída je speciální pro děti s těžší vadou řeči, mentálním postižením a autismem a jedna logopedická pro děti s vadou řeči.
Do speciální a logopedické třídy jsou zařazeny děti na základě doporučení odborníků ze Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích nebo odloučeného pracoviště SPC v Roudnici nad Labem. V těchto třídách se s dětmi pracuje podle individuálních plánů, provádí se každý den kolektivní logopedická péče a individuální logopedická péče. V těchto třídách pracují i asistenti pedagoga.

Vzdělávání na naší mateřské škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Beruško, půjč mi tečku.“, který vychází ze ŠVP Mateřské školy Štětí.

V programu rozvíjíme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžné kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.

Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

V naší mateřské škole nabízíme logopedickou péči. V logopedické třídě formou kolektivních cvičení a individuální péči. Nabízíme i logopedickou péči v poradně dětem z běžných tříd. Dále nabízíme péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (péči v děti autistické, mentálně retardované, zdravotně postižené, aj.). Při práci s dětmi pomáhají učitelkám i asistenti pedagoga.

Škola pracuje podle školního programu s názvem „Beruško, půjč mi tečku“

 • Seznámení s novým prostředím, rozvoj kladných citových vztahů mezi kamarády, rozvoj kladných vztahů k věcnému prostředí, podpora samostatnosti a sebevědomí.
 • Pěstovat lásku k přírodě, vytvářet povědomí k živé a neživé přírodě.
 • Seznamování s ochranou životního prostředí, podporovat tvořivou aktivitu dětí.
 • Podněcovat děti k navazování citových kontaktů s ostatními dětmi, příprav .
 • Upozorňovat děti na potřebu ochrany přírody, přizpůsobovat se vlivům počasí

 

Akce školy:

 • Celoročně - Divadelní představení dle nabídky KS Štětí v průběhu roku
 • Celoročně - Divadelní představení dle nabídky divadla Koloběžka 1x měsíčně
 • Září-Listopad - Předplavecký výcvik
 • Prosinec - Besídky pro rodiče
 • Leden/Únor - Návštěvy základních škol
 • Duben - Vystoupení mateřských škol "Mateřinka"

 

 • Květen - Sportovní odpoledne s rodiči
 • Květen - Olympiáda všech MŠ
 • Květen/Červen - Výlety za poznáním
 • Květen/Červen - Ozdravný pobyt
 • Červen - Mez. den dětí - " Za pokladem"
 • Červen - koncert a návštěva v LŠU
 • Červen - Loučení s předškoláky

Obsazení:

 • Motýlci – Gabriela Jarš Kádová, Soňa Součková
 • Broučci - Bc. Naďa Součková, Kateřina Cinibulková
 • Asistentky pedagoga - Pavla Pohlová, Dominika Motejlová
 • Světlušky – Pavla Klimentová, Kateřina Švecová
 • Včeličky - Mgr. Lucie Fronková, Petra Zbořilová
 • Asistentka pedagoga - Kamila Brůhová
 • Školnice - Jana Jelínková
 • Uklízečka - Lucie Pospíšilová


Copyright © Mateřská škola Štětí. | Všechna práva vyhrazena. | Design: www.srab.cz